Działalność badawczo-rozwojowa

Spółka "BH Industries Project" jest beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Współfinansowany Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych, nr umowy UDA-POIG 01-04-00-16-009/09-00, UDA POIG.04-01.00-16-009/09-00